วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อังกฤษ: Magha Puja) เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย[1] "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปุรณมีบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (มักอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม) ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4)[2]
วันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช อันเป็นปีแรกแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 องค์นั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4[3]
เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีมาฆบูชาในประเทศพุทธเถรวาท จนมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระองค์ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือน 3 ดังกล่าวว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง ควรมีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใส จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้น[4] โดยการประกอบพระราชพิธีคงคล้ายกับวันวิสาขบูชา คือมีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ มีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นต้น โดยในช่วงแรกพิธีมาฆบูชาคงเป็นการพระราชพิธีภายใน ยังไม่แพร่หลายทั่วไป จนต่อมาความนิยมจัดพิธีมาฆบูชาจึงได้ขยายออกไปทั่วราชอาณาจักร
ปัจจุบันวันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย
[1] โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์[5] พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์[6] กล่าวคือหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา อันได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล
นอกจากนี้ ในปี
พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันมาฆบูชา ให้เป็น "วันกตัญญูแห่งชาติ" เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยวัยรุ่นสาวมักจะเสียตัวในวันวาเลนไทน์หลายหน่วยงานจึงพยายามรณรงค์ให้วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรัก (อันบริสุทธิ์) แทน
สำหรับในปี
พ.ศ. 2552 นี้ วันมาฆบูชาจะตรงกับ วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ตามปฏิทินสุริยคติ

วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

Buffle (astrologie chinoise)

Le Buffle (ou Bœuf) est le deuxième animal dans l'ordre d'arrivée qui apparaît dans le zodiaque chinois, lié au calendrier chinois.

Le « Buffle » est décrit comme étant dictatorial, déterminé, et insoumis. On dit du Buffle qu'il s'entend bien avec le « coq » et le « serpent », et très mal avec le « mouton ».

Le Buffle sait très tôt ce que sera sa vie, au sommet.

Le Buffle a un caractère qui varie mais garde toujours une expression claire, il est souvent à la base de travaux qui concernent la fondation des relations sociales.

Le Buffle est convaincu de son bon droit et ne s'embarrasse pas des obstacles qu'il trouve parfois sur son chemin. Le Buffle est intelligent et patient.

Il s'investit pour que sa famille n'ait pas à connaître l'inconfort.

Ce portrait résume non pas les caractéristiques mais les tendances du Buffle en général, il existe des différences énormes entre personnes nées dans une Années du Buffle selon l'Elément/agent de la naissance d'un Buffle.

Éclipse solaire

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, occultant totalement ou partiellement l'image du Soleil depuis la Terre. Cette configuration peut se produire uniquement durant la nouvelle Lune, quand le Soleil et la Lune sont en conjonction par rapport à la Terre.

Dans des époques reculées, mais aussi dans certaines cultures actuelles, il est attribué aux éclipses solaires des propriétés mythiques. Les éclipses solaires peuvent être effrayantes pour des personnes ignorant la nature relativement inoffensive de ce phénomène astronomique. En effet, le Soleil disparait soudainement au milieu de la journée et le ciel s'obscurcit en quelques minutes.

Les éclipses totales de Soleil sont des événements très rares quel que soit le lieu sur Terre car la totalité est observée uniquement sur une bande étroite qui correspond au passage de l'ombre portée de la Lune sur la surface terrestre. Une éclipse totale solaire est un phénomène naturel spectaculaire et de nombreuses personnes envisagent de voyager pour assister à ce type d'évènement.

L'éclipse totale de 1999 en Europe, est considérée comme l'éclipse qui eut le plus d'observateurs de l'histoire humaine, ce qui a permis d'augmenter l'information du public sur cette curiosité.

วันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

Lunettes de soleil

Les lunettes de soleil sont un instrument permettant de protéger les yeux du soleil, et parfois de corriger la vue par la même occasion. Du fait de la multitudes des formes, des couleurs et des matières, elles sont aussi un accessoire de mode.
Les
verres des lunettes de soleil sont teintés pour diminuer la luminosité, et différents filtres permettent d'éviter que les rayons nocifs du soleil (ultraviolets) n'abîment les yeux de leur porteur.
La teinte peut être appliquée soit directement dans la masse de la matière de la lentille, soit en surface par bain de pigments ou par coloration sous vide. Le filtrage des rayons UV sera effectué totalement par le matériau du filtre, ou bien en partie et complété par des traitements de surface. Les rayons UV étant invisibles pour l'œil humain, ils peuvent être coupés par un filtre paraissant visiblement totalement transparent, sans coloration.
D'autres
rayonnements peuvent être filtrés par les verres solaires : par exemple le rayonnement infra-rouge qui peut entraîner un assèchement de l'œil surtout en altitude, ou les longueurs d'ondes visibles bleues qui se diffusent dans l'œil et altèrent la qualité visuelle et la perception des contrastes en générant des halos lumineux.
Les verres solaires peuvent contenir un filtre polarisant linéaire à composante verticale, afin de diminuer l'entrée dans l'œil des faisceaux lumineux polarisés horizontalement. Ces faisceaux sont générés notamment par réflection sur une surface plane (eau, sable, vitre, etc.). L'œil, de par sa structure rétinienne, assimile moins bien la lumière horizontale. Les filtres polarisants apporteraient donc une meilleure perception des reliefs et des contrastes, ainsi qu'un plus grand confort dans les zones à forte réflection (mer, neige, sable, conduite, ...)
[réf. nécessaire]
Les applications des verres filtrants sont très nombreuses. Il faut tenir compte du niveau d'ensolleillement, des activités du porteur et du milieu dans lequel il évolue. C'est pourquoi on emploie différentes couleurs de filtres avec différentes intensités. Les intensités de filtrations de la lumière visible sont catégoriées en Europe par cinq classes, de 0 à 4, en fonction du pourcentage de lumière transmis par la lentille. Par exemple, la classe 4 laisse passer moins de 9% de la lumière, elle est donc inapropriée pour la conduite et la sécurité des usagers de la route. Certaines colorations déforment la perception des couleurs, et donc de certains signaux visuels ou lumineux. Elles sont elles aussi déconseillées pour la conduite.
Enfin, les critères de filtrations, s'ils sont essentiels, ne suffisent pas à déterminer la qualité d'une paire de lunettes de soleil. En effet, il faut également s'assurer de la bonne qualité optique (
stigmatisme) du filtre. Nombreuses sont les lunettes de soleil qui satisfont aux normes de filtrations de l'éblouissement et des ultra-violets mais qui n'offrent pas une bonne qualité de vision. Si l'image perçue est déformée, elle peut entraîner des troubles ou fatigues visuels.

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

สกุลเงิน

สกุลเงิน คือหน่วยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของเงิน สกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนเงิน หรือการซื้อของหรือบริการ ระหว่างประเทศที่ใช้สกุลเงินต่างกัน จะใช้ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นเกณฑ์ในการอ้างอิง ในหลายๆ ประเทศสกุลเงินสามารถมีชื่อเดียวกันได้เช่น ดอลล่าร์สหรัฐ ดอลล่าร์ฮ่องกง และดอลล่าร์แคนาดา และในหลายประเทศใช้ สกุลเงินเดียวกัน เช่นในประเทศแถบยุโรปหลายประเทศใช้สกุลเงินยูโร และในบางประเทศใช้หน่วยเงินของประเทศอื่นเป็นเกณฑ์เช่น ประเทศปานามา และ ประเทศเอลซาวาดอร์ ใช้สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐ
สกุลเงินทั่วไปจะมีหน่วยสกุลเงินย่อย โดยส่วนมากจะเป็นอัตราส่วน 1/100 ของสกุลเงินหลัก เช่น 100 สตางค์ = 1 บาท หรือ 100 เซนต์ = 1 ดอลล่าร์ แต่บางสกุลเงินจะไม่มีหน่วยย่อยเช่น สกุลเงิน
เยน ในหลายหลายประเทศเนื่องจากเงินเฟ้อ ทำให้สกุลเงินย่อยมีการเลิกใช้ไป

เอเชีย
กีบ (ลาว) · จ๊าด (พม่า) · ด่อง (เวียดนาม) · ดอลลาร์ (บรูไน) · ดอลลาร์ (สิงคโปร์) · บาท (ไทย) · เปโซ (ฟิลิปปินส์) · เยน (ญี่ปุ่น) · รูเปียห์ (อินโดนีเซีย) · ริงกิต (มาเลเซีย) · รูปี (อินเดีย) · รูปี (เนปาล) · เหรินหมินปี้ (จีน) · เรียล (กัมพูชา) · วอน (เกาหลีเหนือ) · วอน (เกาหลีใต้) · ริยาล (ซาอุดีอารเบีย) · ริยาล (กาตาร์) · เดแฮม (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์).ดอลลาร์ (ไต้หวัน)
อเมริกาใต้
เรียล (บราซิล)
วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

Gemme


Une gemme est une pierre fine, précieuse ou ornementale ou n'importe quelle matière très dure ou colorée ayant l'aspect de ces pierreries et utilisée comme ornement.
Pour mériter l'appellation de gemme, cette matière (
minéral, roche ou une substance organique telle que perle ou ambre) doit être belle, surtout par sa couleur. Elle doit être peu altérable, et assez solide pour survivre à un usage constant ou aux manipulations, sans se rayer ou s'endommager.
Pierre brute arrachée à la terre par le mineur, une gemme est souvent taillée par le
lapidaire pour finir montée sur une bague, en boucle d'oreille ou tout autre ornements de joaillerie. Elle peut être naturelle, traitée ou fabriquée artificiellement (pierre synthétique).
La gemmologie est la science des gemmes..


Les pierres gemmes


Dans la législation française[1] les appellations « pierre gemme », « pierre ornementale », « pierre précieuse » sont regroupées sous l'appellation unique de « pierres gemmes » par souci d'harmonisation avec la nomenclature de la CIBJO[2] (commission internationale bijouterie, joaillerie, orfèvrerie) qui ne distingue pas entre les trois expressions[3]. « Pierre précieuse » ne peut s'appliquer qu'à un produit naturel. Cette commission traite à part le diamant.
le
diamant, transparent, (bleu pâle, blanc très transparent et brillant...),
l'
émeraude, transparente, (vert foncé),
le
rubis, transparent, (rouge à écarlate),
le
saphir, transparent, (bleu clair à moyen),
l'
aigue-marine, transparente, (bleu vert pâle)
l'
améthyste, transparente, (violet)
la
citrine,
le
cristal de roche, transparent, (clair)
la
cordiérite,
l'
alexandrite, variété de chrysoberyl.
le
grenat, translucide, (rouge, marron, vert ou violet),
le
péridot,
la
tanzanite,
la
topaze, transparente, bleue claire à foncée,
la
tourmaline, transparente, (vert, bleu, marron ou rouge pâle),
le
zircon , transparent, (incolore, bleu, vert pâle à vert, brun, etc. ).
l'
agate, translucide, (rayée marron, bleu, blanc, rouge),
l'
ambre, transparent, (diverses nuances de jaune ou d'or),
l'
azurite, opaque, (tachetée bleu foncé),
la
calcédoine, opaque, (blanche),
le
corail rouge, opaque, (rouge écarlate),
la
cornaline, rouge à brun-rouge
l'
hématite, opaque, (gris noir),
le
jade, translucide, (vert pâle, foncé, vert et blanc),
le
jais, opaque, (noir),
la
jaspe, opaque, (bleu, avec reflet noir à marron),
le
lapis-lazuli, opaque, (bleu clair et foncé, taches jaunes),
la
malachite, opaque, (striée, vert clair et foncé),
la
marcassite,
l'
obsidienne, opaque, (noir),
l'
onyx, transparent, (noir pur, blanc pur, ou bandes),
l'
opale, translucide, (bleu pâle avec taches vert et or),
la
perle, translucide, (blanc, jaune, rose, noire),
la
pierre de lune, translucide, (blanche avec lueur bleue pâle),
la
sardoine, opaque, (orange à marron rouge),
le
spinelle, transparent, (rouge, marron, vert foncé),
la
turquoise, opaque, (bleu vert pâle).